Palijativna medicina 2020/2021

Zbog pandemije COVID-19 i uvedenih epidemioloških mjera rad Udruge za palijativnu pomoć “Srce” Novi Marof uvelike je ograničen. Aktivni su nam članovi koji sudjeluju u nastavi predmeta “Palijativna medicina” na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog fakulteta, koji predaju studentima šeste godine (Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med., Miljenka Šimec, mag.soc.rada., Dvorski Marija, mag.pharm., Lacković Emanuel, mag.psych.). Spomenuti predavači su aktivni online koristeći platformu ZOOM gdje po pozivu prof.dr.sc. Marijane Braš i profesora dr.sc. Veljka Đorđevića sudjeluju kao predavači. Ponosni smo da svoja znanja i višegodišnja iskustva u radu s palijativnim bolesnicima možemo prenositi studentima i polaznicima raznih tečaja vezanih uz palijativnu skrb.